https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15https://www.traditionrolex.com/15 Muzeum w Rybniku • „Kolej w ręku - kraj w ręku” - konferencja

„Kolej w ręku - kraj w ręku” - konferencja

01/04/2016

V Rybnicka Konferencja o Historii Kolei
20 października 2016 r.

Kolej w ręku – kraj w ręku.

Państwo wobec kolei żelaznych (na ziemiach polskich)

Słowa będące mottem konferencji miał kiedyś wypowiedzieć Józef Piłsudski. W okresie międzywojennym (a i pewnie jeszcze długo później) była to nadal prawda. Obserwując współczesne relacje między komunikacją kolejową w Polsce a państwem rodzi się pytanie o ewolucję wzajemnych relacji między tym środkiem komunikacji, środkiem transportu rekruta i sprzętu wojskowego, „nicią spajającą” państwo, a organami państwa właśnie. W ciągu ponad 170 lat współistnienia stosunki te ulegały przekształceniom. Jednocześnie wydaje się, że nadal bardzo wiele zagadnień związanych z tą sferą istnienia kolei wymaga pilnych i szeroko zakrojonych badań historycznych.

Chcąc, choć w części, odpowiedzieć na pytanie o wzajemne relacje między państwem a koleją, Muzeum w Rybniku oraz Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pragną zaprosić do udziału w kolejnej już konferencji naukowej, w ramach której zachęcają do udzielania odpowiedzi np. na następujące kwestie:

  •  wzajemne relacje między państwem, jego organami, ale też organami samorządowymi a koleją
  •  polityka inwestycyjna państw
  •  polityka finansowa państwa wobec kolei
  •  kolej jako czynnik świadomie wpływający na życie gospodarcze państwa poprzez konkretną politykę państwa
  •  taryfy kolejowe: rola integracyjna państwa, ale też państwo jako czynnik kształtujący taryfy
  •  kolej prywatna czy państwowa
  •  poglądy partii politycznych na rolę i znaczenie kolei
  •  kolejarz: urzędnik, pracownik państwa czy przedsiębiorstwa kolejowego
  •  pasażer: zbędny dodatek do przewozu towarów czy konieczny element funkcjonowania kolei – perspektywa państwowa

Oczywiście podane zagadnienia nie wyczerpują możliwych do podjęcia tematów. Udział w konferencji jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegów w Rybniku). Przewidziane jest wydanie recenzowanej publikacji po konferencji.
Teksty po konferencji należy przesłać do 31 marca 2017 r. na adres sekretarza konferencji.
Zgłoszenia należy przesyłać do sekretarza konferencji do 31 sierpnia 2016 r. . z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: 

http://www.architekturakolejowa.pl/konferencja/vrybnickakonferencja/

Organizatorzy:
dr Michał Kapias, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, michal.kapias@ue.katowice.pl
dr Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, keller@muzeum.rybnik.pl

Sekretarz konferencji:
dr Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, tel. 32 43 27 466, keller@muzeum.rybnik.pl

 Zaproszenie

https://www.traditionrolex.com/15